Home / Quan trắc môi trường

Quan trắc môi trường

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, thì hàng năm Doanh nghiệp phải có nghĩa vụ quan trắc môi trường từ 2-3 lần… Công ty CP Đầu  Tư Phát Triển và Xây Dựng Quốc Tế dựa trên yêu cầu của khách hàng, sẽ tiến hành quan trắc định kỳ hàng năm và lập các hồ sơ đánh giá hiện trạng, kiểm toán, quy hoạch … về môi trường và các vấn đề liên quan đến cam kết được chấp thuận hoặc được phê duyệt.